Thư mời & tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viha Thống Nhất năm 2021

 CÔNG TY CỔ PHẦN

VIHA THỐNG NHẤT

Số ĐT: 0961186519

Địa chỉ:Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ththành phố Hà Nội

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần VIHA THỐNG NHẤT

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020./QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIHA THỐNG NHẤT

– Căn cứ vào kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được thông qua tại cuộc họp ngày 16/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIHA THỐNG NHẤT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 18 tháng 12 năm 2021.
  2. Địa điểm: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
  3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần VIHA THỐNG NHẤT có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/11/2021.
  4. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết nội dung chương trình Đại hội được đính kèm theo thông báo.
  5. Đăng ký tham dự

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội hoặc người ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên lạc hoặc gửi xác nhận theo mẫu “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” (mẫu gửi kèm thông báo này và đăng tải tại trang web của Công ty: www.vihathongnhat.com.vn/ Mục “Quan hệ cổ đông – > “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”) trước 17h00’ ngày 17/12/2021. Chi tiết liên hệ:

  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Liên hệ: Phạm Thị Thùy Dung – Phòng Tổ chức Hành Chính.

Điện thoại: 0961186519 hoặc email: tn@vihathongnhat.com.vn

Trân trọng kính mời./.

Ghi chú: Quý cổ đông khi tham dự đại hội phải tuân thủ quy định phòng chống dịch và đã tiêm phòng hai mũi vaccine covid. Nếu quý cổ đông nào mới tiêm một mũi thì phải xét nghiệm tét nhanh âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ, quý cổ đông nào chưa tiêm phải có xét nghiệm PCR âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ.

 

Nơi nhận:

–  Như kính gửi;

–  Lưu: VT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

 

 

 

Quý cổ đông vui lòng tham khảo và tải về các tài liệu liên quan.Tại đây