TỔNG QUAN...

Widget Logic đòi hỏi phải có một số kiến thức về các WordPress API, nhưng nó cho phép bạn tùy chỉnh cách thức và vị trí mà nội dung sẽ được hiển thị cho mỗi widget riêng biệt. Plugin này tạo thêm một trường văn bản mới (text field) vào mỗi widget mà bạn thêm vào trong WordPress Dashboard, có tên gọi “Widget logic”. Trong trường này, bạn có thể sử dụng WordPress tags (có điều kiện) để xác định nơi mà nội dung sẽ được hiển thị…

Widget Logic đòi hỏi phải có một số kiến thức về các WordPress API, nhưng nó cho phép bạn tùy chỉnh cách thức và vị trí mà nội dung sẽ được hiển thị cho mỗi widget riêng biệt. Plugin này tạo thêm một trường văn bản mới (text field) vào mỗi widget mà bạn thêm vào trong WordPress Dashboard, có tên gọi “Widget logic”. Trong trường này, bạn có thể sử dụng WordPress tags (có điều kiện) để xác định nơi mà nội dung sẽ được hiển thị.

Widget Logic đòi hỏi phải có một số kiến thức về các WordPress API, nhưng nó cho phép bạn tùy chỉnh cách thức và vị trí mà nội dung sẽ được hiển thị cho mỗi widget riêng biệt. Plugin này tạo thêm một trường văn bản mới (text field) vào mỗi widget mà bạn thêm vào trong WordPress Dashboard, có tên gọi “Widget logic”. Trong trường này, bạn có thể sử dụng WordPress tags (có điều kiện) để xác định nơi mà nội dung sẽ được hiển thị.

tin nổi bật